KONSERNETS POLICY

KVALITETSPOLICY – 9001:2015 Kvalitet

Alle ansatte skal lære om service og kundebehandling, og vi anser alle vi omgir oss med i trafikken, mennesker, publikum, dyrene vi frakter og våre yrkeskolleger som våre kunder.

Våre kvalitetssystemer er bygd opp for å bidra til å sikre at

  • vi gjør de riktige tingene til rett tid
  • vi opptrer likt og profesjonelt i alle situasjoner
  • vi skaper fornøyde kunder og dyr
  • vi opptrer kostnadseffektivt
  • vi skaper gode og sikre arbeidsplasser
  • vi utfører arbeidet innenfor gjeldende lover og forskrifter
  • vi opptrer ærlig både internt og overfor omverdenen
  • vi tenker helse, miljø og sikkerhet i alle situasjoner

Dersom vi klarer dette, er vår kvalitetsmålsetting om å «Levere våre produkter og tjenester med riktig kvalitet», oppfylt.

Våre ansatte er nøkkelpersoner i arbeidet for bedret kvalitetssikring. Notra`s ledelse sørger for å tydeliggjøre krav og forventninger, og oppfylle disse for å bedre interesseparters forventninger..

Egne ambisjoner, krav fra interesseparter og systematisk innsamling av informasjon er fundamentet i vår beslutningsprosess og som underlag for fastsettelse av mål og del-mål, og vi skal ha en kontinuerlig forbedring av vår kvalitet.

MILJØPOLICY – 14 001:2015 Miljø (Ytre miljø)

Notra forplikter seg til å redusere miljøutslipp gjennom systematisk og proaktivt arbeid, og vi skal alltid etterleve miljøpålagte krav. Ledelsen har et overordnet ansvar ved å legge forholdene til rette slik at målsetting om redusert utslipp nås. Ved investering i nytt materiell skal det legges vekt på energiforbruk og avgasser bl.a. ved valg av motortype og drivstoff. Det skal også stimuleres til en kjørestil som reduserer drivstoff-forbruk og dermed også utslipp.

Med systematisk registrering av drivstoff-forbruk og annet miljørelatert forbruk skal bedriften dokumentere reduserte utslipp.

Egne ambisjoner, krav fra interesseparter og systematisk innsamling av informasjon er fundamentet i vår beslutningsprosess og som underlag for fastsettelse av mål og del-mål, og vi skal ha en kontinuerlig forbedring innen miljø og reduksjon av våre utslipp.